Hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans
Allt hyresmaterial levereras fritt från Hestra Hyrmaskin och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till oss.

§ 3 Reklamation
Hyresmaterial levereras av uthyraren i fullgott skick. Eventuell anmärkning skall direkt meddelas till uthyraren.

§ 4 Hyrestid och hyresberäkning
Följande hyresberäkningar tillämpas: Samtliga hyresartiklar debiteras per kalenderdag (24 timmar). Exempel: Du hämtar kl. 06 och återlämnar senast kl. 06 dagen efter = 1 Dygns debitering. För vissa maskiner finns även 4 tim. debitering. Helgpris gäller på vissa hyresartiklar fredag från kl.19 t.o.m. söndag.

§ 5 Avbeställning
Vid avbeställning gjord senast 24 tim. innan avtalad hyrestid tas ingen avgift ut. Vid kortare varsel debiteras 50% av 1 dygnshyra.

§ 6 Överlåtelse
Hyresmaterial får inte utan uthyrarens medgivande användas av annan än hyrestagaren. Det innefattar även vidareuthyrning.

§ 7 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen används eller förvaras och uthyraren skall obehindrat kunna ha tillträde till denna plats. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

§ 8 Tillsyn och vård
Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyrt materiel väl. Likaså att använda rätt strömstyrkor för eldrivet hyresmateriel. Vid återlämnande skall materielen vara väl rengjorda och med hänsyn till normal förslitning, i gott skick. För ej rengjort materiel, debiteras kunden kostnaden för rengöring (minst 320 kr exkl. moms).

§ 9 Skador och förluster
Under hyrestiden är hyrestagaren ersättningsskyldig för förlust av hyres-materielen liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Förlorat hyresmaterial debiteras till restvärde som värderas av uthyraren.

  § 10 Reparationer
Reparationer som följs av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer därutöver får inte utföras utan uthyrarens medgivande. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

§ 11 Följdskador och driftavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredjeman i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller leverans-förseningar av förhyrt materiel.

§ 12 Försäkring
Uthyrningsobjekten är försäkrade med omfattning brand, glas, stöld, rättsskydd och vagnskada men ev. personförsäkring måste hyrestagaren stå för själv. Självrisken är 15% av basbeloppet per skadetillfälle, dock max 50% av maskinens nyvärde. Det åligger hyrestagaren att försäkra hyresmaterielen till sitt fulla värde under hela hyrestiden.

§ 13 Betalningsvillkor
Samtliga priser är inkl. moms. För alla kunder som erhållit godkänd kredit sker fakturering till betalningstid enligt överenskommelse. För kunder som ej har kredit så gäller förskottsbetalning. Ränta på förfallna fakturor debiteras alltid till 8% ränta. Vid betalningspåminnelse debiteras en lagstadgad påminnelse avgift på 60kr.  Kontant betalning gäller för kunder som ej erhållit kredit och i vissa fall kan förskott begäras. Hyrestid mer än en vecka kommer att delfaktureras per den 15:e och den sista dagen i varje månad.

§ 14 Återtagande
Om hyrestagaren ej erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är vi berättigade att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtagande av hyrt materiel på hyrestagarens bekostnad.

§ 15 Force majeure
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom krig eller sådant som hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv, Legitimationskontroll är obligatorisk.

    SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP
  Vi förbehåller oss äganderätt till sålda varor till dess att full betalning erlagts. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet att för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Om köparen inte betalar i rätt tid enligt överenskommelse, förbehåller vi oss rätten att omgående återtaga såld vara. Beträffande betalningsvillkor hänvisas till §13 enligt ovan. Garantier för sålda varor hänvisas till respektive varumärkes garantivillkor.